Classic 经典 / Deasy 黛茜

Classic 经典

门板组成

内侧或外侧门板圆角平雕,中密度板或多层胶合 板贴面。

Deasy 黛茜

门板组成

内侧或外侧保护圆角平雕,中密度板涂漆(亚 光 – 光泽度 20)。